Biomasseopgørelse

Biomasseopgørelse

Lad os lave din biomasseopgørelse til Energistyrelsen
BioManS hjælper biogasanlæg med at lave den årlige biomasseopgørelse til Energistyrelsen

  1. Gennemgang af data
    Vi gennemgår jeres rådata over biomasser, der er brugt til produktion af biogas. Finder vi fejl, retter vi dem til i samarbejde med jer.
  2. Overførsel af Energistyrelsens skema
    Vi tilpasser data til de biomassekategorier der anvendes af Energistyrelsen, og udfylder skemaet.
  3. Tro og love erklæring til Energistyrelsen
    Vi hjælper med at forberede en tro og love erklæring til Energistyrelsen. Tro og love erklæringen skal skrives under af biogasfællesanlæggets revisor.


Få et godt tilbud
Kontakt os for at høre mere og få et godt tilbud

Baggrund og lovkrav
Energistyrelsen skal én gang årligt modtage en indberetning med en opgørelse over de biomasser, som biogasanlæg bruger til produktionen af biogas. Indberetningen sikrer, at biogassen fra anlægget er kvalificeret til støtte. For at biogasanlæg, som ikke er fællesanlæg, kan opnå støtte, skal der indleveres en blanket. Fristen for indberetningerne er den 1. september. 
Der skal indberettes data fra den foregående planperiode, som løber fra 1. august til 31. juli.

I blanketten skal man angive de typer af biomasser, der er anvendt til at producere biogas på biogasanlægget. For hver type biomasse skal der desuden angives gennemsnitlig tørstofprocent, anvendt mængde i ton, samt biomassens andel af den samlede mængde biomasse som biogasproduktionen er baseret på.

Afgrøder
Hvis der anvendes afgrøder som biomasse til biogasproduktionen, skal det angives hvilke typer afgrøder der er anvendt. Energiafgrøder må højst udgøre 12 % af den samlede biomasse. Majs, roer, korn, græs, kløvergræs og jordskokker angives som energiafgrøder, mens andre afgrøder, som er dyrket med henblik på biogasproduktion, endnu ikke er omfattet af begrænsningen for energiafgrøder – disse skal dog stadig indberettes.

Husdyrgødning
Den biomasse som stammer fra husdyrgødning skal også angives. Dette kan fx være svinegylle, kvæggylle, dybstrøelse, fast gødning, fiberfraktion. 
Også her skal den gennemsnitlige tørstofprocent for hver type husdyrgødning angives, sammen med de anvendte mængder og hvor meget disse mængder udgør af den samlede mængde biomasse.

Andre biomasser
Biogasproduktionen kan også være baseret på andre biomasser, som er restprodukter eller affaldsprodukter fra anden produktion. Fx spildevandsslam, organisk affald, halm og animalske biprodukter. 
Navnet på hver biomasse angives sammen med gennemsnitlig tørstofprocent, anvendt mængde og andel af total mængde biomasse.

Læs mere om biomasseopgørelse HER