-B. Biomasseopgørelse2018-05-23T10:46:22+00:00

Biomasseopgørelse

Her kan i se vores biomasseopgørelse

Biomasseopgørelse

Lad os lave din biomasseopgørelse til Energinet.dk

BioManS hjælper biogasanlæg med at lave den årlige biomasseopgørelse til Energinet.dk.

  1. Gennemgang af data
    Vi gennemgår jeres rådata over biomasser, der er brugt til produktion af biogas. Finder vi fejl, retter vi dem til i samarbejde med jer.
  2. Overførsel af Energinet.dk’s skema
    Vi tilpasser data til de biomassekategorier der anvendes af Enerignet.dk, og udfylder skemaet.
  3. Tro og love erklæring til Energinet.dk
    Vi hjælper med at forberede en tro og love erklæring til Energinet.dk. Tro og love erklæringen skal skrives under af biogasfællesanlæggets revisor.

Få et godt tilbud

Kontakt os for at høre mere og få et godt tilbud

Baggrund og lovkrav

Energinet.dk skal én gang årligt modtage en indberetning med en opgørelse over de biomasser, som biogasanlæg bruger til produktionen af biogas. Indberetningen sikrer, at biogassen fra anlægget er kvalificeret til støtte. For at biogasanlæg, som ikke er fællesanlæg, kan opnå støtte, skal der indleveres en blanket. Fristen for indberetningerne er den 1. september. Der skal indberettes data fra den foregående planperiode, som løber fra 1. august til 31. juli.

I blanketten skal man angive de typer af biomasser, der er anvendt til at producere biogas på biogasanlægget. For hver type biomasse skal der desuden angives gennemsnitlig tørstofprocent, anvendt mængde i ton, samt biomassens andel af den samlede mængde biomasse som biogasproduktionen er baseret på.

Afgrøder

Hvis der anvendes afgrøder som biomasse til biogasproduktionen, skal det angives hvilke typer afgrøder der er anvendt. Indtil 2017 må energiafgrøder højest udgøre 25% af den samlede biomasse. Denne grænse sænkes til 12% fra 2018. Majs, roer, korn, græs, kløvergræs og jordskokker angives som energiafgrøder, mens andre afgrøder, som er dyrket med henblik på biogasproduktion, endnu ikke er omfattet af begrænsningen for energiafgrøder – disse skal dog stadig indberettes.

Husdyrgødning

Den biomasse som stammer fra husdyrgødning skal også angives. Dette kan fx være svinegylle, kvæggylle, dybstrøelse, fast gødning, fiberfraktion. Også her skal den gennemsnitlige tørstofprocent for hver type husdyrgødning angives, sammen med de anvendte mængder og hvor meget disse mængder udgør af den samlede mængde biomasse.

Andre biomasser

Biogasproduktionen kan også være baseret på andre biomasser, som er restprodukter eller affaldsprodukter fra anden produktion. Fx spildevandsslam, organisk affald, halm og animalske biprodukter. Navnet på hver biomasse angives sammen med gennemsnitlig tørstofprocent, anvendt mængde og andel af total mængde biomasse.

Læs mere om biomasseopgørelse her (link mangler)